نصب آجرهای لانینگ بالمیل

  • پیش از نصب، می بایست سطح داخلی بالمیل کاملا تمیز و عاری از هرگونه زنگ زدگی باشد. در صورت وجود زنگ زدگی، محل مورد نظر باید ابتدا جوشکاری گردد.
  • فاصله بین لاینینگ های نصب شده نباید بیش از ۱ میلی متر باشد.
  • ابتدا بایستی دو سر بالمیل توسط آجرهای ساده پوشش داده شود و سپس سطح استوانه ای بالمیل توسط آجرهای کونیک و یا ترکیب آجر کونیک و ساده بنا به محاسبات کارشناس مربوطه آجر چینی شود.

سرعت چرخش بالمیل

  • سرعت چرخش بالمیل همواره نسبتی از سرعت بحرانی بالمیل در نظر گرفته می شود. این ضریب در روش، تر معمولا 60-50 درصد از دور بحرانی و در بالمیل های خشک 70-60 درصد در نظر گرفته می شود.

  • مقدار گلوله مورد نیاز بالمیل نسبت به حجم بارگیری مورد نظر کارشناس، توسط فرمول زیر قابل محاسبه است.

0.6 × نسبت حجم ظاهری گلوله ها به حجم بالمیل × دانسیته گلوله × حجم مفید بالمیل = وزن گلوله مورد نیاز

  • نسبت حجم گلوله ها وابسته به نوع آسیاب است. این عدد معمولاً برای بالمیل های صنعتی تر، بالمیل های ناپیوسته تولید بدنه کاشی و سرامیک و پرسلان، %30 در نظر گرفته می شود.