آقای ...

مدیر کارخانه

خانم ...

مدیر فروش

آقای ...

مدیر عامل